Καλλιόπη Μουσαίου-Μπουγιούκου, Παροιμίες του Λιβισιού και της Μάκρης. Λυκία 1β, Αθήνα (Εκδόσεις του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών) 1961

Εταιρεία Ιστορικών ερευνών "Λυκία"